ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง Smile Operations (“ศูนย์ฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่บริษัทฯใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้บริษัทฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หรือร้องขอการบริการจากบริษัทฯ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลกับศูนย์ฯ หรือร้องขอการบริการจากบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของศูนย์ฯ ตัวอย่างเช่น การนัดหมายแพทย์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ

ศูนย์ฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอจากศูนย์ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของศูนย์ฯ เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพของคุณ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของคุณ
 • ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่คุณให้ไว้

ศูนย์ฯ จะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของศูนย์ฯ
 • นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของศูนย์ฯ
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับคลินิกและโรงพยาบาลในเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น
 • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการแจ้งเลื่อนนัดหมาย
 • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในสถานประกอบการของศูนย์ฯ
 • ปฏิบัติตามกฎของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากคุณเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บริษัทและคลินิกในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร

 • บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือดำเนินการใด ๆในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการทางการตลาด
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
 • เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของศูนย์ฯ อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าศูนย์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของศูนย์ฯ กรุณาตรวจสอบว่าคุณพอใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อธิบาย ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

ศูนย์ฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม เช่น ศูนย์ฯ ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น ข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งข้อมูลมายัง LINE OA :@smileoperations

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์ฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคุณ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ที่ https://smileoperations.com เพื่อให้คุณทราบแนวทางที่ศูนย์ฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อศูนย์ฯได้ที่ LINE OA :@smileoperations